Γεώργιος Δερμιτζάκης
 Για τη Βουλγαρία: + 359 895 004 135
 
Για την Ελλάδα: + 30 697 979 1102  

info@medicineuniversitybulgaria.com

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για σπουδές σε Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, διαφέρει από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο.

Επίσης εξαρτάται από το είδος των σπουδών και την καταγωγή του αιτούντος φοιτητή.

Γενικά ο κανόνας για τους αιτούντες για τα προπαρασκευαστικά μαθήματα γλώσσας (στα βουλγαρικά και αγγλικά) είναι ο εξής:

Υποχρεούνται να υποβάλουν τα έγγραφα της αίτησης μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.

Επίσης για τους φοιτητές που θέλουν άμεση εισαγωγή και σπουδές στα αγγλικά, βουλγαρικά ή άλλη γλώσσα χωρίς τα προπαρασκευαστικά μαθήματα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  διαφέρει και εξαρτάται από τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, και την καταγωγή του αιτούντος.


Για να τηρηθεί η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων:

  1. Για φοιτητές από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  2. Για άτομα με διπλή υπηκοότητα (μία εκ των οποίων είναι η Βουλγάρικη)

υποχρεούνται να υποβάλουν τα έγγραφα της αίτησης:

  • Για τα προγράμματα στη βουλγαρική γλώσσα: μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους
  • Για τα προγράμματα στα αγγλικά μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους,

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εξαντλείται γρήγορα!

Συνιστάται οι αιτήσεις να γίνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ειδικά εκείνοι που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μας, σας προτρέπουμε να προετοιμάσετε τον φάκελο της αίτησης, το συντομότερο δυνατό.

Έτσι, αν λείπει κάποια πληροφορία ή έγγραφο, θα έχετε τον χρόνο για να ολοκληρώσετε τον φάκελο της αίτησης σας χωρίς προβλήματα.


Σύμφωνα με το νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Βουλγαρία:

Κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ένα αυτόνομο θεσμικό όργανο και μπορεί να έχει τις δικές του απαιτήσεις σχετικά με τα έγγραφα αιτήσεων.

Επίσης μπορεί να διαφέρει η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Τέλος, η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μπορεί να μειωθεί, αν έχει επιτευχθεί ο αριθμός των φοιτητών που απαιτούνται σε ένα τμήμα.